Regulamin

Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego "51"

 1. Udział w zajęciach z pływania jest dobrowolny. Mogą w nich uczestniczyć dzieci i młodzież, których rodzice wyrażają zgodę.
 2. W zajęciach z pływania mogą uczestniczyć dzieci i młodzież bez przeciwwskazań zdrowotnych. Obowiązkiem rodziców jest skonsultowanie stanu zdrowia dziecka z lekarzem.
  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (SARS-COV-2) obowiązujących na terenie pływalni SP nr 51.
 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do respektowania regulaminu pływalni i obiektów SP nr 51.
 4. Instruktorzy prowadzący zajęcia biorą odpowiedzialność za dzieci w czasie zajęć.
 5. Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach, w drodze na zajęcia i z zajęć.
 6. Członkowie sekcji sportowej  opłacają stałą miesięczną składkę.
 7. Uczestnicy zajęć sportowo – rekreacyjnych uiszczają składki zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych terminach.
 8. O rezygnacji z zajęć należy wcześniej poinformować instruktora.
 9. Nieobecność w zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia wysokości składki. O zwolnieniu z części lub całości składki w wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, wypadek, długotrwały uraz) decyduje instruktor i zarząd klubu. Opuszczone zajęcia można odrabiać z innymi grupami.
 10. Ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych jest dobrowolne, dokonują go rodzice.
  (Uwaga – ubezpieczenie szkolne u niektórych ubezpieczycieli nie obejmuje zajęć sportowych)
 11. Rodzice zapisujący dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji klubowej (dzienniki, deklaracje, listy wpłat itp.), filmowanie w celach dydaktycznych i zamieszczanie fotografii na stronie klubowej (zdjęcia z zawodów, obozów itp.)
 12. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje zarząd klubu.