Zapisy

Wypełnij formularz

Zapisz się do UKS 51

5-latki – grupa początkująca
6-7-latki – grupa początkująca
pływająca młodsza – dzieci po minimum 2 latach nauki pływające grzbietem i kraulem na wodzie głębokiej
pływająca starsza – dzieci z klas 4 i starsze po 3 latach nauki pływające 3 stylami
Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego "51"

 1. Udział w zajęciach z pływania jest dobrowolny. Mogą w nich uczestniczyć dzieci i młodzież, których rodzice wyrażają zgodę.

 2. W zajęciach z pływania mogą uczestniczyć dzieci i młodzież bez przeciwwskazań zdrowotnych. Obowiązkiem rodziców jest skonsultowanie stanu zdrowia dziecka z lekarzem.
  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (SARS-COV-2) obowiązujących na terenie pływalni SP nr 51.

 3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do respektowania regulaminu pływalni i obiektów SP nr 51.

 4. Instruktorzy prowadzący zajęcia biorą odpowiedzialność za dzieci w czasie zajęć.

 5. Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach w szatniach, w drodze na zajęcia i z zajęć.

 6. Członkowie sekcji sportowej opłacają stałą miesięczną składkę.

 7. Uczestnicy zajęć sportowo – rekreacyjnych uiszczają składki zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych terminach.

 8. O rezygnacji z zajęć należy wcześniej poinformować instruktora.

 9. Nieobecność w zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia wysokości składki. O zwolnieniu z części lub całości składki w wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, wypadek, długotrwały uraz) decyduje instruktor i zarząd klubu. Opuszczone zajęcia można odrabiać z innymi grupami.

 10. Ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych jest dobrowolne, dokonują go rodzice (Uwaga – ubezpieczenie szkolne u niektórych ubezpieczycieli nie obejmuje zajęć sportowych).

 11. Rodzice zapisujący dzieci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia dokumentacji klubowej (dzienniki, deklaracje, listy wpłat itp.), filmowanie w celach dydaktycznych i zamieszczanie fotografii na stronie klubowej (zdjęcia z zawodów, obozów itp.)

 12. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje zarząd klubu.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy "51" z siedzibą w Lublinie, telefon: 669790829 email: kontakt@uks51.pl

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacja na zajęcia oraz w sprawach bieżących do kontaktu z uczestnikami zajęć organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy "51".

 4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie tzn. w trakcie trwania zajęć.

 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy kontakt@uks51.pl

 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w organizowanych przez nas zajęciach będzie niemożliwe.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców jak również państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.